ZÁKAZNICKÁ PÉČE
Comfort Energy

Připravili jsme pro Vás ty nejdůležitější informace a možnosti jednoduchého zadání změnového požadavku.

Zákaznická péče Comfort Energy

Nový zákazník

NOVÝ ZÁKAZNÍK

Podívejte se, co by Vás jako našeho nového zákazníka mohlo nejvíce zajímat.

Smlouva je po podpisu s obchodním zástupcem doručena na naši centrálu nejpozději do 1 týdne. Po úspěšné kontrole veškerých náležitostí je smlouva zadána do zákaznického systému.

V návaznosti na tento krok od nás obdržíte uvítací děkovný dopis, v němž Vám bude přiděleno Vaše zákaznické číslo. Tento dopis očekávejte nejpozději do 4 týdnů.

Doba přeregistrace odběrného místa ke Comfort Energy je závislá na výpovědních lhůtách u Vašeho předchozího dodavatele. Výpovědní lhůta je obvykle 3 až 4 měsíce a o veškerou agendu s tím spojenou se místo vás postaráme my. V případě, že Vaše předešlá smlouva byla uzavřena na dobu určitou, budeme plně respektovat výpovědní lhůtu tak, aby se Vás nedotkly žádné sankce za její porušení.

Následně „Provozovatel distribuční soustavy" (dále jen „PDS") prostřednictvím „Operátora trhu" (dále jen „OTE") potvrdí datum přeregistrace Vašeho odběrného místa (zpravidla 1 až 10 dnů před uskutečněním samotné přeregistrace).

Ve chvíli, kdy je již datum přeregistrace potvrzené, Vám pošleme tzv. „uvítací balíček", v němž naleznete:

 • uvítací dopis s potvrzeným datem přeregistrace,
 • plán záloh (platební kalendář pro plátce DPH),
 • zálohovou fakturu.

Po přechodu k naší společnosti zůstává Váš „Provozovatel distribuční soustavy" (dále jen „PDS") stejný. Proto Vám budeme posílat periodické vyúčtování ve stejném období jako Váš předchozí dodavatel.

Způsob úhrady Vašich záloh je vždy uveden na plánu záloh.

Pro úhradu Vašich záloh používejte jako variabilní symbol (dále jen „VS") číslo zákaznického účtu.

Do jednoho měsíce od data přeregistrování ke Comfort Energy Vám předchozí dodavatel zašle konečné vyúčtování.

Doporučení
Je dobré, abyste si zapsali stav spotřeby na Vašem měřidle v den přeregistrace. Tyto údaje pak můžete porovnat s informacemi, které budou uvedeny na konečném vyúčtování od Vašeho předchozího dodavatele.

V případě, že by se stav spotřeby na Vašem konečném vyúčtování výrazně lišil od Vámi získaných údajů, kontaktujte předchozího dodavatele a požádejte jej o přezkum.

Pokud zjistíte při kontrole významný rozdíl, kontaktujte Vašeho předchozího dodavatele s požadavkem o sjednání nápravy.

Vysvětlení
„Provozovatel distribuční soustavy" (dále jen „PDS") nemusí provést „fyzický odečet" spotřeby přesně v den přeregistrace. PDS může sám určit konečné stavy vaší spotřeby pomocí pouhého „odhadu". Z tohoto důvodu Vám radíme pečlivě zaznamenat stav spotřeby přesně v den přeregistrace a porovnat jej s konečným vyúčtováním.

Comfort Energy nemá bez Vaší součinnosti možnost jakkoli ovlivnit konečné stavy spotřeby. Pamatujte, že konečné stavy spotřeby u předchozího dodavatele jsou zároveň počátečními stavy u Comfort Energy.

Vyúčtování

VYÚČTOVÁNÍ

Zde najdete veškeré informace, potřebné k Vašemu periodickému a mimořádnému vyúčtování.

Termín odečtu
Pokud přejdete ke Comfort Energy, Váš „Provozovatel distribuční soustavy" (dále jen „PDS") zůstává stejný.

Vaše periodické vyúčtování Vám budeme posílat pravidelně jako Váš předchozí dodavatel.

Odečet spotřeby
Za provedení odečtu vaší spotřeby je zodpovědný „Provozovatel distribuční soustavy". Získaná data posílá na „OTE" („Operátor trhu s energií") a posléze doputují k nám. Společnost Comfort Energy nemůže jakýmkoli způsobem data o vaší spotřebě ovlivnit!

Po té, co obdrží Comfort Energy data od „OTE", je provedena kalkulace ceny za spotřebované energie. Následně vám zašleme vyúčtovací fakturu.

Vaše první vyúčtování od naší společnosti navazuje na konečné vyúčtování od Vašeho předchozího dodavatele.

Jak se určuje spotřeba elektrické energie v domácnostech k poslednímu dni v roce (tj. 31. prosince), když nebyl proveden odečet ani samoodečet?

Zodpovědnost za odečty spotřeby nese podle zákona vždy „provozovatel distribuční soustavy" (dále jen „PDS"). Společnost Comfort Energy nemůže jakýmkoli způsobem data o Vaší spotřebě ovlivnit!

„PDS" může na konci roku stanovit Vaši spotřebu následovně:

 • poměrově na stejné části, které jsou úměrné délce období od data minulého fakturovaného odečtu do 31. prosince a od 1. ledna do data následujícího odečtu, nebo
 • rozpočítá spotřebu pomocí tzv. typových diagramů dodávek (TDD).

Typové diagramy dodávek jsou soubory různých relativních hodinových koeficientů, které znázorňují, jakým způsobem určitá skupina odběratelů – v závislosti na používaných spotřebičích – využívá elektrickou soustavu v průběhu času.

Cílem TDD je určit, jak se v čase (v hodinách a dnech) mění spotřeba elektřiny u odběratelů, jejichž měřící zařízení nezaznamenávají hodinové průběhy zatížení. U těchto měřících přístrojů lze pomocí odečtu zjistit pouze nakumulovaný stav za určité období. Jednotlivé distribuční sazby nebo skupiny sazeb mají přidělený jiný TDD, a je tedy možné, že spotřeba odběratelů s různou sazbou může být rozdělena zcela jiným poměrem.

Veškeré platby, které jsme od Vás přijali do data odečtu spotřeby, a které byly zaúčtovány nejpozději do data vystavení faktury, jsou uvedeny na vyúčtovací faktuře.

Zálohové platby, které byly přijaty až po datu odečtu spotřeby, nebo byly zaúčtovány až po datu vystavení faktury, budou převedeny do Vašeho dalšího zúčtovacího období.

Příklad
Zákazníkovi byla vyúčtovací faktura vystavena dne 10. 10. 2019 s datem odečtu spotřeby k 5. 10. 2019. Zákazník provedl úhradu zálohy za 10/2019 ve výši 500 Kč až dne 15. 10. 2019, zaúčtována byla o den později, tedy 16. 10. 2019. Tato platba do vyúčtovací faktury zahrnuta nebude, protože byla uhrazena až po datu odečtu.

Vysvětlení
Aby mohla být zmíněná úhrada zálohy na 10/2019 do vyúčtovací faktury zahrnuta, musí být přijata do data odečtu spotřeby (v této modelové situaci do 5. 10. 2019) a zároveň zaúčtována nejpozději do data vystavení faktury (zde do 10. 10. 2019).

Na každé vyúčtovací faktuře je Vám automaticky přepočítávána nová výše zálohové platby.

Veškeré zálohové platby za dané období musí pokrývat spotřebu, která se odhaduje pro příští období. Při výpočtu odhadované spotřeby odběrného místa vycházíme z informací získaných v minulosti za stejné období s přihlédnutím k TDD („typový diagram dodávky").

Výši zálohových plateb legislativně upravuje § 32 odst. 11 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro domácnosti (kategorie D) nesmí být celková výše záloh větší než 100 % platby odpovídající spotřebě za předchozí srovnatelné období, a to v případě, že hodnoty rezervované kapacity a jmenovité proudové hodnoty hlavního jistícího prvku před elektroměrem budou stejné.

Cena elektřiny se skládá ze tří částí:

1. Cena silové elektřiny
Je to jediná složka, kterou můžete Vy sami ovlivnit volbou svého dodavatele energie. Obsahuje tyto položky:

 • pevná měsíční cena
 • cena ve vysokém tarifu (VT)
 • cena v nízkém tarifu (NT)

2. Regulovaná platba za dopravu elektřiny
Regulovaná platba je stejná u všech dodavatelů energií. O výši ceny rozhoduje Energetický regulační úřad (ERÚ). Comfort Energy nemůže cenu za dopravu elektřiny ovlivňovat!

ERÚ určuje cenu na základě informací, které mu předloží provozovatelé distribuční soustavy, a také podle daných legislativních pravidel ČR.

Regulovaná platba za dopravu elektřiny obsahuje tyto položky:

 • měsíční plat za příkon
 • cena za distribuované množství elektřiny ve VT
 • cena za distribuované množství elektřiny v NT
 • cena systémových služeb
 • cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla
 • cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a.s. (OTE)

3. Daň z elektřiny
Daň za elektřinu je daná legislativou ČR a je povinná pro všechny dodavatele energie.

1. Plyn

Cena za odebraný zemní plyn
Cena za samotný plyn tvoří asi polovinu celkových nákladů, které platíte. Výši ceny určuje trh a Vy ji můžete ovlivnit výběrem svého dodavatele energie.

Stálý měsíční poplatek
Výše měsíčního poplatku se řídí podle tarifu, který má Váš dodavatel nastaven v produktovém balíčku, jenž od něj odebíráte.

2. Regulované platby
O položkách níže rozhoduje Energetický regulační úřad (ERÚ). Comfort Energy nemá možnost tyto části ceny zemního plynu jakkoli ovlivňovat!

Cena za odebraný zemní plyn
Jedná se o cenu za distribuci plynu do odběrného místa. Počítá se ze skutečné spotřeby plynu za dané vyúčtovací období.

Stálý měsíční poplatek
Je to platba za distribuci plynu do odběrného místa. Počítá se jako součin výše poplatku a počtu měsíců vyúčtovacího období.

Činnosti zúčtování OTE
Příspěvek na činnost operátora trhu s elektřinou. Více na www.ote-cr.cz.

3. Daň z plynu
Daň je definována zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Za jistých okolností daných zákonem je možné osvobození od daně. Zákazníci kategorie D, „Domácnosti", jsou od placení daně osvobozeni.

Plyn

 

OPM (Odběrné a předávací místo)
Je to místo, kde se objekt (př. domácnost) napojuje ke zdroji energie (elektrická síť, plynový rozvod).

EIC KÓD
Jednoznačné určení identifikace „odběrného a předávacího místa". Číselný kód je platný po celé ČR, a pokud přejdete ke Comfort Energy, tak se nemění.

Jednotkové ceny
Jednotkové ceny se uvádí v Kč za kWh (kilowatthodina).
Uvádí se v souladu s „Cenovým rozhodnutím ERÚ" (Energetický regulační úřad).
Spotřeba plynu se na Vašem měřiči ukazuje v m3 (metr krychlový), na Vašem vyúčtování jsou pak jednotky m3 přepočítány na kWh.

kWh a m³
Spotřeba se měří v m³, při fakturaci se přepočítává na kWh.
1 kWh zemního plynu je takové množství plynu, které odpovídá 1 kWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením.
Spotřeba v kWh = spotřeba v m³ × koeficient přepočtu × spalné teplo.
Koeficient přepočtu je technická konstanta, která závisí na nadmořské výšce, atmosférickém tlaku a umístění plynoměru (vně nebo uvnitř budovy).
Spalné teplo v kWh/m³ (cca 10,55 kWh/m³) je průměrný energetický obsah zemního plynu v dané lokalitě v průběhu fakturačního období.
Spalné teplo je takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva.
Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh se provádí při standardních podmínkách používaných v plynárenství (při teplotě 15 °C a tlaku 101,325 kPa). Spalné teplo se zjišťuje průběžně a pro účely přepočtu se počítá ze složení zemního plynu podle ČSN ISO 9676.

Co je „1 kWh" zemního plynu?
„1 kWh" zemního plynu je takové množství plynu, které odpovídá 1 kWh tepelné energie, která se uvolní při jeho dokonalém spálení. Pro jeho výpočet je nutné znát chemické složení plynu za konkrétních tlakových a teplotních podmínek.

Proč se přešlo na kWh?
Změna byla akceptována všemi dodavateli energií v ČR. Používání kWh umožňuje objektivnější a přesnější účtování spotřeby plynu. Jelikož se plyn dodává z mnoha různých míst a jeho kvalita se liší, tak je možné právě díky energetické jednotce kWh, která zohledňuje atmosférický tlak na různých místech republiky, eliminovat tyto rozdíly.
Spálením stejného objemu plynu ze dvou různých zdrojů, při rozdílném spalném teple, vzniká odlišné množství využitelné energie.


Elektřina

OPM
Je to místo, kde se objekt (př. domácnost) napojuje ke zdroji energie (elektrická síť, plynový rozvod).

EAN OPM
Jednoznačné určení identifikace „odběrného a předávacího místa". Číselný kód je platný po celé ČR, a pokud přejdete ke Comfort Energy, tak se nemění.

Jednotkové ceny
Jednotkové ceny se uvádí v Kč za MWh (megawatthodina). Uvádí se v souladu s „Cenovým rozhodnutím ERÚ" (Energetický regulační úřad).
Spotřeba elektřiny se na Vašem měřiči ukazuje v kWh (kilowatthodina), na Vašem vyúčtování jsou pak jednotky kWh přepočítány na MWh (1 MWh = 1000 kWh).

Nízký tarif (NT)
NT je časový úsek, kdy se elektřina odebírá za nižší cenu. Důvodem je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě v daném čase (např. noc). NT se používá jen u dvoutarifových produktů (u jednotarifových pouze VT). Délka časového období NT je různá a závisí na distribuční sazbě, kterou máte sjednánu.

Vysoký tarif (VT)
VT se používá jen u jednotarifových produktů.

HDO (časy spínání VT a NT)
Hromadné dálkové ovládání (HDO) zajišťuje přepínání vysokého a nízkého tarifu v elektrické síti distributora. Zapínání NT se řídí prostřednictvím HDO každého distributora. Přesný čas spínání pro vaše odběrné místo najdete na internetových stránkách daného distributora.

Jednotarifová sazba
Dodávka elektřiny se účtuje po celý den/období se stejnou sazbou.

Dvoutarifová sazba
Dodávka elektřiny je rozdělena do dvou cenově odlišných sazeb. V období vysokého tarifu (VT) za vyšší cenu a v období nízkého tarifu (NT) za cenově výhodnější sazbu. NT se využívá pro akumulační ohřev vody a elektrické vytápění.

Pro zřízení zasílání faktur přímo na Váš e-mail zavolejte na Zákaznickou linku, nebo využijte webovou kancelář.

Změna

ZMĚNA

Vše potřebné pro změnu záloh, způsobu plateb, osobních údajů, odběratele a sazby.

Novým zákazníkům jsou zálohy určovány podle výše záloh u předchozího dodavatele, takže se nemusíte obávat výrazných změn.

Předepsané zálohy se přepočítávají na každé periodické vyúčtovací faktuře tak, aby souhrn úhrad pokryl plánovanou spotřebu odběrného místa v následujícím období.

Výši záloh stanovuje § 32 odst. 11 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro domácnosti (kategorie D) nesmí být celková výše záloh větší než 100 % platby odpovídající spotřebě za předchozí srovnatelné období, a to v případě, že hodnoty rezervované kapacity a jmenovité proudové hodnoty hlavního jistícího prvku před elektroměrem budou stejné.


Zvýšení záloh:

Pokud chcete zvýšit Vaše zálohy, jednoduše se registrujte do Vaší webové kanceláře, případně nás kontaktujte prostrednictvím e-mailu nebo telefonicky na naší zákaznické lince.

Snížení záloh:
Snížení zálohy je nutné pečlivě zvážit a propočítat dopad takové změny. Pokud je záloha podhodnocena, tak je zákazník vystaven riziku doplatku u vyúčtovací faktury.

O snížení záloh lze žádat především z důvodu změny charakteru odběru (např. změna technologie vytápění a přechod na tepelné čerpadlo).
Pro posouzení takové žádosti je nutné doložit měsíční spotřebu za jeden kalendářní měsíc, tj. počáteční a konečný stav měřidla v daném měsíci. Pokud chcete zálohu snížit, jednoduše se registrujte do Vaší webové kanceláře, případně nás kontaktujte prostrednictvím e-mailu nebo telefonicky na naší zákaznické lince.

Pro změnu způsobu úhrady se jednoduše registrujte do Vaší webové kanceláře, případně nás kontaktujte prostrednictvím e-mailu nebo telefonicky na naší zákaznické lince.

Úhrada záloh
Pro úhradu záloh používejte jako variabilní symbol (dále jen „VS") své číslo zákaznického účtu (výjimkou je inkaso, u kterého platí zvláštní podmínky).

Vaše zálohy můžete uhradit pomocí následujících platebních metod:

 • Bankovní inkaso
 • SIPO
 • Bankovní převod

Úhrada faktur
Pro úhradu faktur používejte jako variabilní symbol (dále jen „VS") své číslo zákaznického účtu (výjimkou je inkaso, u kterého platí specifické podmínky).

 • Bankovní převod


Vrácení přeplatků

Přeplatek vám můžeme vrátit následujícími způsoby:

 • Bankovní převod
 • Složenka B


Zvýšení záloh:

Pokud chcete zvýšit Vaše zálohy, jednoduše se registrujte do Vaší webové kanceláře, případně nás kontaktujte prostrednictvím e-mailu nebo telefonicky na naší zákaznické lince.

Snížení záloh:
Snížení zálohy je nutné pečlivě zvážit a propočítat dopad takové změny. Pokud je záloha podhodnocena, tak je zákazník vystaven riziku doplatku u vyúčtovací faktury.

O snížení záloh lze žádat především z důvodu změny charakteru odběru (např. změna technologie vytápění a přechod na tepelné čerpadlo).
Pro posouzení takové žádosti je nutné doložit měsíční spotřebu za jeden kalendářní měsíc, tj. počáteční a konečný stav měřidla v daném měsíci. Pokud chcete zálohu snížit, jednoduše se registrujte do Vaší webové kanceláře, případně nás kontaktujte prostrednictvím e-mailu nebo telefonicky na naší zákaznické lince.

Změna zasílací adresy
Pokud chcete změnit Vaši zasílací adresu vyplňte, prosím, elektronickou žádost nebo zavolejte na Zákaznickou linku.

Změna adresy trvalého bydliště
Pokud chcete změnit Vaši adresu trvalého bydliště zašlete, prosím, žádost spolu s kopii občanského průkazu na náš e-mail kontakt@comfortenergy.cz, nebo poštou na naši adresu.

Změna telefonního čísla nebo e-mailu
Pokud chcete změnit Vaše telefonní číslo nebo e-mail vyplňte, prosím, elektronický formulář nebo zavolejte na Zákaznickou linku.

Změna adresy odběrného místa
Pokud chcete změnit adresu odběrného místa (např. změna názvu ulice, nové číslo popisné), zašlete nám, prosím, písemnou žádost na naši adresu.

Změna příjmení
Pokud chcete změnit Vaše příjmení vyplňte, prosím, elektronický formulář, nebo zavolejte na Zákaznickou linku nebo zašlete písemnou žádost na naši adresu.

Jak to funguje?

 • Stěhuji se na nové odběrné místo
 • Předchozí nájemce / vlastník odebíral energie od Comfort Energy
 • Mám zájem o výhodnější energie

1. Kontaktujte nás:

2. Příprava dokumentů:

 • Na základě Vašeho požadavku připravíme potřebné formuláře a zašleme Vám je k podpisu do druhého pracovního dne. Na dané formuláře se můžete podívat zde.
 • Po obdržení podkladů je stačí jednoduše podepsat a řídit se instrukcemi v přiloženém průvodním dopisu.

3. Následně se o vše postaráme my

 • Po přijetí řádně vyplněných a podepsaných formulářů okamžitě zpracujeme Váš požadavek na změnu odběratele.
 • Následně předáváme žádost o změnu odběratele na distribuci. Zde se lhůta pro zpracování liší dle distribuce.

4. Dokončení změny

 • Po schválení změny odběratele distributorem zašleme novému zákazníkovi uvítací dopis a předepsaný plán záloh. Původnímu zákazníkovi zašleme do 30 dnů konečné vyúčtování.

Další doporučení ohledně stěhování naleznete v návodu Jak postupovat při stěhování.

Pokud řešíte záležitosti po úmrtí, podívejte se na návod Jak postupovat při úmrtí odběratele , kde naleznete doporučení ohledně přeplatku a dědického řízení.

 • Stěhuji se na nové odběrné místo,
 • odběrné místo je připojené k distribuční soustavě elektřiny nebo zemního plynu (tzn. je zde elektroměr či plynoměr),
 • dodavatelem energie zde není Comfort Energy,
 • chci od Vás odebírat na novém odběrném místě levnější energii.

V tomto případě postupujte takto:

1. Kontaktujte zákaznickou linku
Zadejte nám požadavek elektronicky nebo telefonicky na lince 226 291 591. My za Vás vyplníme veškeré potřebné formuláře:

 • rámcovou smlouvu + Všeobecné obchodní podmínky (VOP),
 • plné moci,
 • předávací protokol.

2. Zašlete nám zpátky podepsané formuláře
Po podpisu všech výše zmíněných dokumentů se stačí řídit instrukcemi v přiloženém průvodním dopisu. Dále nám, prosím, pošlete doklad o Vašem vztahu k nemovitosti, takovým dokumentem je např.:

 • nájemní smlouva
 • kupní smlouva
 • darovací smlouva
 • výpis z katastru nemovitostí

Smlouva o připojení (dále jen „SOP") je pro vyřízení Vašeho požadavku u distributora velmi důležitá. SOP vám můžeme připravit k podpisu my, ale pouze v případě, že nám se všemi potřebnými podepsanými formuláři zašlete také kopii posledního vyúčtování z odběrného místa, kam se právě stěhujete.

Jak postupovat, když nemám kopii posledního vyúčtování z nového odběrného místa?

Navštivte pobočku daného distributora, u něhož je zatím hlášeno Vaše nové odběrné místo. SOP by vám měli vystavit na počkání bez problémů.

Pro vyřízení SOP je nutné si vzít:

 • platný doklad totožnosti (ideálně OP),
 • doklad o vztahu k nemovitosti (nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru nemovitostí).

3. Žádost na distributora
Po tom, co přijmeme řádně vyplněné a podepsané formuláře, předáváme je okamžitě se žádostí o přepis na patřičného distributora.

Lhůta zpracování se liší v závislosti na každém distributorovi. U distributorů elektřiny ČEZ a EG.D se lhůta pohybuje do 2 týdnů, u distributora PRE až do 30 dnů.

Distributoři plynu RWE a EG.D provádí změnu k 1. dni v měsíci ob jeden měsíc, Pražská plynárenská k 1. dni následujícího měsíce (v případě, že obdržíme vaše podklady do 25. dne v měsíci, v opačném případě se lhůta o jeden další měsíc prodlouží).

4. Informujeme vás

Po tom, co Comfort Energy přijme zprávu o zpracování požadavku u distributora, zašleme vám uvítací dopis. Uvítací dopis obsahuje vaše zákaznické číslo a plán záloh.

Samoodečet

SAMOODEČET

Se samoodečtem budete mít svou spotřebu pod dohledem. Můžete předejít případným reklamacím vyúčtování, způsobeným odhadem stavu ze strany příslušného provozovatele distribuční soustavy (např. při periodické fakturaci, přepisu smlouvy apod.). Při změně ceny budete mít fakturovanou reálnou spotřebu v odpovídajících cenách.

Podle typu Vašeho elektroměru opište jeho číselný stav:


Zadejte samoodečet online

Podle obrázku opište stav vašeho plynoměru:

Zadejte samoodečet online

Reklamace

REKLAMACE A STÍŽNOSTI

Pokud chcete náhlásit poruchu, reklamovat fakturu, platbu nebo elektroměr, postupujte podle následujících kroků.

Ještě před tím, než nahlásíte poruchu, zkontrolujte pečlivě hlavní jistič a případně i podružné jističe.

Pokud chcete nahlásit poruchu, kontaktujte naši Zákaznickou linku na čísle 840 841 842. Mimo pracovní dobu kontaktujte přímo svého provozovatele distribuční soustavy na lince pro poruchy:

Elektřina

 • ČEZ: 800 850 860
 • E.ON: 800 225 577
 • PRE: 1236 nebo 224 919 473 (v případě nouze a ohrožení života)

Zemní plyn

 • Pohotovostní linka 1239

Je možné reklamovat následující:
Vaše identifikační údaje

 • chybné jméno nebo název společnosti
 • chybná fakturační adresa nebo adresa odběrného místa
 • chybné IČ/DIČ

Technická reklamace

Stavy na vyúčtování

 • chybné počáteční či koncové stavy
 • nezaevidovaný samoodečet
 • nezaevidovaný stav z předávacího protokolu

Spotřeba energií

 • nulová spotřeba
 • velmi vysoká nebo nízká spotřeba

Informace o odběrném místě

 • jiný jistič nebo sazba
 • jiná adresa odběrného místa
 • osvobození od daně

Veškeré platby, které jsme od Vás přijali do data odečtu spotřeby, a které byly zaúčtovány nejpozději do data vystavení faktury, jsou uvedeny na vyúčtovací faktuře.

Zálohové platby, které byly přijaty až po datu odečtu spotřeby, nebo byly zaúčtovány až po datu vystavení faktury, budou převedeny do Vašeho dalšího zúčtovacího období.

Příklad
Zákazníkovi byla vyúčtovací faktura vystavena dne 10. 10. 2019 s datem odečtu spotřeby k 5. 10. 2019. Zákazník provedl úhradu zálohy za 10/2019 ve výši 500 Kč až dne 15. 10. 2019, zaúčtována byla o den později, tedy 16. 10. 2019. Tato platba do vyúčtovací faktury zahrnuta nebude, protože byla uhrazena až po datu odečtu.

Vysvětlení
Aby mohla být zmíněná úhrada zálohy na 10/2019 do vyúčtovací faktury zahrnuta, musí být přijata do data odečtu spotřeby (v této modelové situaci do 5. 10. 2019) a zároveň zaúčtována nejpozději do data vystavení faktury (zde do 10. 10. 2019).

Pokud chcete reklamovat elektroměr, zavolejte na Zákaznickou linku 226 291 591.


Elektrická energie

Před nahlášením poruchy prosím zkontrolujte hlavní jistič a případně i podružné jističe. Dále doporučujeme zkontrolovat, zda se elektroměr protáčí, i když vypnete bytové jističe, zda se natáčí pouze VT nebo NT (u dvoutarifních sazeb), případně zda není elektroměr hlučnější oproti obvyklému provozu.

> PRE distribuce, a. s.: 1236
> ČEZ distribuce, a. s.: 800 850 860
> EG.D, a.s.: 800 225 577


Plyn

Před nahlášením poruchy prosím zkontrolujte, zda není uzavřen hlavní uzávěr plynu (HUP).

> Poruchová linka plyn 1239


Technická reklamace

Stavy na vyúčtování

 • chybné počáteční či koncové stavy
 • nezaevidovaný samoodečet
 • nezaevidovaný stav z předávacího protokolu

Spotřeba energií

 • nulová spotřeba
 • velmi vysoká nebo nízká spotřeba

Informace o odběrném místě

 • jiný jistič nebo sazba
 • jiná adresa odběrného místa
 • osvobození od daně

Archiv ceníků

ARCHIV CENÍKŮ

Aktuálně platné a historické ceníky našich produktových řad.

ARCHÍV CENÍKŮ ELEKTŘINY 2021

 

CE RELAX

Ceník produktové řady CE RELAX (od 1.1.2021), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX (od 1.1.2021), z distribuční oblasti EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX (od 1.1.2021), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

CE RELAX promo leden 21-22

Ceník produktové řady CE RELAX promo leden 21-22 (od 1.1.2021), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo leden 21-22 (od 1.1.2021), z distribuční oblasti EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo leden 21-22 (od 1.1.2021), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

CE RELAX promo leden 21-23

Ceník produktové řady CE RELAX promo leden 21-23 (od 1.1.2021), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo leden 21-23 (od 1.1.2021), z distribuční oblasti EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo leden 21-23 (od 1.1.2021), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

CE RELAX promo červenec 20-23

Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-23 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-23 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-23 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

CE RELAX promo červenec 20-22

Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-22 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-22 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-22 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

CE RELAX promo 20-22

Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-22 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-22 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-22 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

CE RELAX promo 20-21

Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

SINGLE

Ceník produktové řady SINGLE (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti EG.D, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM

Ceník produktové řady PRIM (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti EG.D, a.s.
Ceník produktové řady PRIM (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

ARCHÍV CENÍKŮ ELEKTŘINY 2020

CE RELAX promo červenec 20-23

Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-23 (od 1. 7. 2020), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-23 (od 1. 7. 2020), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-23 (od 1. 7. 2020), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

CE RELAX promo červenec 20-22

Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-22 (od 1. 7. 2020), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-22 (od 1. 7. 2020), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-22 (od 1. 7. 2020), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

CE RELAX promo 20-22

Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-22 (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-22 (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-22 (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

CE RELAX promo 20-21

Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

CE RELAX

Ceník produktové řady CE RELAX (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

SINGLE 2020

Ceník produktové řady SINGLE 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM 2020

Ceník produktové řady PRIM 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

ARCHÍV CENÍKŮ ELEKTŘINY 2019

PRIM 2019

Ceník produktové řady PRIM 2019 (od 1. 12. 2019), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2019 (od 1. 12. 2019), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2019 (od 1. 12. 2019), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

SINGLE 2019

Ceník produktové řady SINGLE 2019 (od 1. 11. 2019), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2019 (od 1. 11. 2019), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2019 (od 1. 11. 2019), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2019, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2019, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2019, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM 2019

Ceník produktové řady PRIM 2019, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2019, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2019, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

ARCHÍV CENÍKŮ ELEKTŘINY 2018

ÚSPORA 2018

Ceník produktové řady ÚSPORA 2018 (od 1. 10. 2018), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2018 (od 1. 10. 2018), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2018 (od 1. 10. 2018), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM 2018

Ceník produktové řady PRIM 2018 (od 1. 10. 2018), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2018 (od 1. 10. 2018), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2018 (od 1. 10. 2018), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

SINGLE 2018

Ceník produktové řady SINGLE 2018 (od 1. 9. 2018), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2018 (od 1. 9. 2018), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2018 (od 1. 9. 2018), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.

ÚSPORA 2018

Ceník produktové řady ÚSPORA 2018, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2018, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2018, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM PLUS 2018

Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018 (od 1. 4. 2018), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018 (od 1. 4. 2018), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018 (od 1. 4. 2018), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM 2018

Ceník produktové řady PRIM 2018, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2018, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2018, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

SINGLE 2018

Ceník produktové řady SINGLE 2018, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2018, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2018, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

ARCHÍV CENÍKŮ ELEKTŘINY 2017

SINGLE 2017

Ceník produktové řady SINGLE 2017, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2017, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2017, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM 2017

Ceník produktové řady PRIM 2017, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2017, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2017, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM FIX 36 2017

Ceník produktové řady PRIM FIX 36 2017, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM FIX 36 2017, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM FIX 36 2017, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM PLUS 2017

Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

ARCHÍV CENÍKŮ PLYNU 2021

 

CE RELAX

Ceník produktové řady CE RELAX (od 1.1.2021), z distribučního území EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX (od 1.1.2021), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady CE RELAX (od 1.1.2021), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

CE RELAX promo leden 21-22

Ceník produktové řady CE RELAX promo leden 21-22 (od 1.1.2021), z distribučního území EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo leden 21-22 (od 1.1.2021), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady CE RELAX promo leden 21-22 (od 1.1.2021), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

CE RELAX promo leden 21-23

Ceník produktové řady CE RELAX promo leden 21-23 (od 1.1.2021), z distribučního území EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo leden 21-23 (od 1.1.2021), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady CE RELAX promo leden 21-23 (od 1.1.2021), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

CE RELAX promo červenec 20-23

Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-23 (od 1. 1. 2021), z distribučního území EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-23 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-23 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

CE RELAX promo červenec 20-22

Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-22 (od 1. 1. 2021), z distribučního území EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-22 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-22 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

CE RELAX promo 20-22

Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 1. 2021), z distribučního území EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

CE RELAX promo 20-21

Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 1. 2021), z distribučního území EG.D, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

PRIM

Ceník produktové řady PRIM (od 1. 1. 2021), z distribučního území EG.D, a.s.
Ceník produktové řady PRIM (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

ÚSPORA

Ceník produktové řady ÚSPORA (od 1. 1. 2021), z distribučního území EG.D, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady ÚSPORA (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

SINGLE

Ceník produktové řady SINGLE (od 1. 1. 2021), z distribučního území EG.D, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady SINGLE (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

ARCHÍV CENÍKŮ PLYNU 2020

 

CE RELAX promo červenec 20-23

Ceník produktové řadyCE RELAX promo červenec 20-23 (od 1. 7. 2020), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-23 (od 1. 7. 2020), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-23 (od 1. 7. 2020), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

CE RELAX promo červenec 20-22

Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-22 (od 1. 7. 2020), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-22 (od 1. 7. 2020), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady CE RELAX promo červenec 20-22 (od 1. 7. 2020), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

CE RELAX promo 20-22

Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 3. 2020), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

CE RELAX promo 20-21

Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 3. 2020), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady CE RELAX promo 20-21 (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

CE RELAX

Ceník produktové řady CE RELAX (od 1. 3. 2020), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady CE RELAX (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady CE RELAX (od 1. 3. 2020), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

PRIM 2020

Ceník produktové řady PRIM 2020 (od 1. 1. 2020), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

ÚSPORA 2020

Ceník produktové řady ÚSPORA 2020 (od 1. 1. 2020), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

SINGLE 2020

Ceník produktové řady SINGLE 2020 (od 1. 1. 2020), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady SINGLE 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

ARCHÍV CENÍKŮ PLYNU 2019

 

ÚSPORA 2019

Ceník produktové řady ÚSPORA 2019 (od 1. 4. 2019), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2019, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2019, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2019, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

SINGLE 2019

Ceník produktové řady SINGLE 2019, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2019, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady SINGLE 2019, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

PRIM 2019

Ceník produktové řady PRIM 2019, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2019, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM 2019, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

ARCHÍV CENÍKŮ PLYNU 2018

 

ÚSPORA 2018

Ceník produktové řady ÚSPORA 2018, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2018, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2018, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

PRIM PLUS 2018

Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018 (od 1. 4. 2018), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018 (od 1. 4. 2018), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018 (od 1. 4. 2018), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

PRIM 2018

Ceník produktové řady PRIM 2018, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2018, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM 2018, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

SINGLE 2018

Ceník produktové řady SINGLE 2018, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2018, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady SINGLE 2018, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

ARCHÍV CENÍKŮ PLYNU 2017

SINGLE 2017

Ceník produktové řady SINGLE 2017, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2017, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady SINGLE 2017, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

PRIM 2017

Ceník produktové řady PRIM 2017, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2017, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM 2017, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2017 (od 1. 3. 2017), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.

PRIM PLUS 2017

Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

ARCHÍV CENÍKŮ ELEKTŘINY 2021

 

PRIM

Ceník produktové řady PRIM (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti EG.D, a.s.
Ceník produktové řady PRIM (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

SINGLE

Ceník produktové řady SINGLE (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti EG.D, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.
 

ARCHÍV CENÍKŮ ELEKTŘINY 2020

 

PRIM 2020

Ceník produktové řady PRIM 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

SINGLE 2020

Ceník produktové řady SINGLE 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.
 

ARCHÍV CENÍKŮ ELEKTŘINY 2019

 

SINGLE 2019

Ceník produktové řady SINGLE 2019, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2019, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2019, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM 2019

Ceník produktové řady PRIM 2019, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2019, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2019, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.
 

ARCHÍV CENÍKŮ ELEKTŘINY 2018

 

PRIM 2018

Ceník produktové řady PRIM 2018 (od 1. 12. 2018), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2018 (od 1. 12. 2018), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2018 (od 1. 12. 2018), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

ÚSPORA 2018

Ceník produktové řady ÚSPORA 2018 (od 1. 10. 2018), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2018 (od 1. 10. 2018), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM 2018

Ceník produktové řady PRIM 2018 (od 1. 10. 2018), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2018 (od 1. 10. 2018), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

SINGLE 2018

Ceník produktové řady SINGLE 2018 (od 1. 9. 2018), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2018 (od 1. 9. 2018), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2018 (od 1. 9. 2018), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

ÚSPORA 2018

Ceník produktové řady ÚSPORA 2018, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2018, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2018, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM PLUS 2018

Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018 (od 1. 4. 2018), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018 (od 1. 4. 2018), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018 (od 1. 4. 2018), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM 2018

Ceník produktové řady PRIM 2018, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2018, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2018, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

SINGLE 2018

Ceník produktové řady SINGLE 2018, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2018, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2018, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.
 

ARCHÍV CENÍKŮ ELEKTŘINY 2017

 

SINGLE 2017

Ceník produktové řady SINGLE 2017 (od 1. 4. 2017), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2017 (od 1. 4. 2017), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2017 (od 1. 4. 2017), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2017, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2017, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2017, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM 2017

Ceník produktové řady PRIM 2017 (od 1. 4. 2017), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2017 (od 1. 4. 2017), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2017 (od 1. 4. 2017), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2017, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2017, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2017, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

PRIM PLUS 2017

Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017 (od 1. 4. 2017), z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017 (od 1. 4. 2017), z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017 (od 1. 4. 2017), z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017, z distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017, z distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017, z distribuční oblasti PREdistribuce, a.s.

ARCHÍV CENÍKŮ PLYNU 2021

 

PRIM

Ceník produktové řady PRIM (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM (od 1. 1. 2021), z distribučního území EG.D, a.s.
Ceník produktové řady PRIM (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

SINGLE

Ceník produktové řady SINGLE (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady SINGLE (od 1. 1. 2021), z distribučního území EG.D, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

ÚSPORA

Ceník produktové řady ÚSPORA (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady ÚSPORA (od 1. 1. 2021), z distribučního území EG.D, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA (od 1. 1. 2021), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
 

ARCHÍV CENÍKŮ PLYNU 2020

 

PRIM 2020

Ceník produktové řady PRIM 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM 2020 (od 1. 1. 2020), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

SINGLE 2020

Ceník produktové řady SINGLE 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady SINGLE 2020 (od 1. 1. 2020), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

ÚSPORA 2020

Ceník produktové řady ÚSPORA 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2020 (od 1. 1. 2020), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2020 (od 1. 1. 2020), z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
 

ARCHÍV CENÍKŮ PLYNU 2019

 

ÚSPORA 2019

Ceník produktové řady ÚSPORA 2019 (od 1. 4. 2019), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2019, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2019, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2019, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

SINGLE 2019

Ceník produktové řady SINGLE 2019, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady SINGLE 2019, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2019, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

PRIM 2019

Ceník produktové řady PRIM 2019, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM 2019, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2019, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
 

ARCHÍV CENÍKŮ PLYNU 2018

 

ÚSPORA 2018

Ceník produktové řady ÚSPORA 2018, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2018, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady ÚSPORA 2018, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

PRIM PLUS 2018

Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018 (od 1. 4. 2018), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018 (od 1. 4. 2018), z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018 (od 1. 4. 2018), Praha
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2018, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

PRIM 2018

Ceník produktové řady PRIM 2018, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM 2018, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2018, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

SINGLE 2018

Ceník produktové řady SINGLE 2018, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady SINGLE 2018, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2018, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
 

ARCHÍV CENÍKŮ PLYNU 2017

 

SINGLE 2017

Ceník produktové řady SINGLE 2017, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady SINGLE 2017, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady SINGLE 2017, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

PRIM 2017

Ceník produktové řady PRIM 2017 (od 1. 3. 2017), z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM 2017, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM 2017, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM 2017, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

PRIM PLUS 2017

Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017, z distribuční oblasti RWE GasNet s.r.o.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017, z distribučního území E.ON Distribuce, a.s.
Ceník produktové řady PRIM PLUS 2017, z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Distributor

DISTRIBUTOR

Provozovatel distribuční soustavy (dále jen PDS) plánuje odečtové trasy, a také realizuje pravidelné odečty spotřeby na vašem měřidle (elektroměr, plynoměr). Získané informace posílá distributor na OTE (Operátor trhu energií), který podklady pro Vaše vyúčtování zasílá nám. PDS udržuje distribuční soustavy elektrické sítě nebo zemního plynu, a zároveň je také možné nahlásit mu poruchy na distribuční soustavě (např. spadlé vedení, přeseknutý kabel před měřidlem).

ČEZ Distribuce, a.s.
www.cezdistribuce.cz
Informační linka: 800 850 860

PREdistribuce, a.s.
www.predistribuce.cz
Hlášení poruch: 800 823 823
Při ohrožení života: 224 919 473

EG.D, a.s.
www.eon-distribuce.cz
Elektřina: 800 225 577
Plyn: 1239

GasNet, s.r.o.
www.gasnet.cz
Pohotovost plynu: 1239
Nonstop zákaznická linka: 800 113 355

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
www.ppdistribuce.cz
Pohotovost plynu: 1239
Zákaznická linka: 267 175 222, 272 766 700

Časté dotazy

ČASTÉ DOTAZY

V této sekci jsem připravili Vaše nejčastější otázky a naše odpovědi na ně.

Smlouvu můžete vyplnit pomocí online formuláře zde na webu, nebo prostřednictvím našich operátorů na lince 226 291 591.

Přeregistrace odběrného místa k naší společnosti je závislá na výpovědních lhůtách předchozího dodavatele, trvá obvykle 3 až 4 měsíce a o všechny její detaily se postará naše společnost. Je pro Vás tedy zcela bez starostí. Pokud k nám přecházíte a máte u jiné společnosti zřízenou službu se závazkem odběru po určitou dobu, garantujeme Vám, že změnu dodavatele provedeme až v momentu, který pro Vás nebude znamenat jakékoliv sankce za porušení podmínek původní smlouvy.

Vypovědět smlouvu je přirozeným právem každého odběratele. Pokud dojde k v průběhu trvání smlouvy ke změně všeobecných obchodních podmínek nebo ke změně ceny, se kterou nebudete souhlasit, máte právo od smlouvy odstoupit.

V případě vaší jakékoliv stížnosti či reklamace se na nás neváhejte obrátit. Všechny Vaše podněty rádi prověříme. Pokud se nám nepodaří vyřešit věc k Vaší spokojenosti, můžete se obrátit přímo na Energetický regulační úřad (www.eru.cz), který je příslušný pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů v odvětví energetiky. V případě stížností nebo reklamací týkajících se smlouvy kupní, se můžete obrátit také na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

Dodávka energií je vlastně službou, kdy obchodník zajišťuje pro zákazníka nákup elektřiny anebo zemního plynu na velkoobchodním trhu, její dopravu až k zákazníkovi a vyúčtování jeho spotřeby. Cenovou výhodu pro zákazníka se snažíme získat vhodnou strategií nákupu na velkoobchodním trhu, využíváním moderních informačních technologií a promyšleným řízením nákladů na provoz společnosti.

My jsme přesvědčeni, že kvalita našich služeb je dnes vyšší, než u většiny konkurence. Nejde o to nabízet bezbřehý rozsah služeb, ale právě jen to, co naši zákazníci potřebují. Neprovozujeme služby, které využije minimální počet zákazníků a zároveň jejich provozování zatěžuje náklady provoz společnosti.

Doma změnu nezaznamenáte. Technicky zůstane vše tak, jak je. Využijeme služeb místně příslušné energetické distribuční společnosti k tomu, abychom k Vám dopravili levnější elektřinu anebo plyn. Její služby jsou regulovány a jsou tedy pro všechny obchodníky stejné.

Ještě před tím, než nahlásíte poruchu, zkontrolujte pečlivě hlavní jistič a případně i podružné jističe.

Pokud chcete nahlásit poruchu, kontaktujte naši Zákaznickou linku na čísle 840 841 842. Mimo pracovní dobu kontaktujte přímo svého provozovatele distribuční soustavy na lince pro poruchy:

Elektřina

 • ČEZ: 800 850 860
 • EG.D: 800 225 577
 • PRE: 1236 nebo 224 919 473 (v případě nouze a ohrožení života)

Zemní plyn

 • Pohotovostní linka 1239

Nejjednodušší je nás kontaktovat a my Vám slevu jednoduše a rychle vypočítáme.

Cena elektřiny se skládá ze tří částí:

1. Cena silové elektřiny
Je to jediná složka, kterou můžete vy sami ovlivnit volbou svého dodavatele energie. Obsahuje tyto položky:

 • pevná měsíční cena
 • cena ve vysokém tarifu (VT)
 • cena v nízkém tarifu (NT)

2. Regulovaná platba za dopravu elektřiny
Regulovaná platba je stejná u všech dodavatelů energií. O výši ceny rozhoduje Energetický regulační úřad (ERÚ). Comfort Energy nemůže cenu za dopravu elektřiny ovlivňovat!

ERÚ určuje cenu na základě informací, které mu předloží provozovatelé distribuční soustavy, a také podle daných legislativních pravidel ČR.

Regulovaná platba za dopravu elektřiny obsahuje tyto položky:

 • měsíční plat za příkon
 • cena za distribuované množství elektřiny ve VT
 • cena za distribuované množství elektřiny v NT
 • cena systémových služeb
 • cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla
 • cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a.s. (OTE)

3. Daň z elektřiny
Daň za elektřinu je daná legislativou ČR a je povinná pro všechny dodavatele energie.

Jsou to tyto složky:

 • cena distribuce (měsíční plat za rezervovaný příkon, plat za MWh ve vysokém tarifu, plat za MWh v nízkém tarifu)
 • cena systémových služeb
 • příspěvek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla
 • platba za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou.
 • Práva a povinnosti zákazníka v postavení spotřebitele jsou shrnuta v Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Evropskou Komisí. Tento dokument je dostupný na stránkách ERÚ.

  Foto 1

  DOKUMENTY KE STAŽENÍ

  Zde naleznete veškeré potřebné formuláře a další dokumenty, které lze použít k vyřízení Vašich záležitostí.

  MÁTE ZÁJEM O ELEKTŘINU NEBO PLYN?

  Ozvěte se nám, rádi pro Vás připravíme nabídku elektřiny a plynu na míru.